Algemene

Voorwaarden

DOWNLOAD ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Foxmountain
Algemene voorwaarden 4DFX


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FOXMOUNTAIN

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR BRABANT ONDER NUMMER 55498647

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, concepten, producties en (precontractuele) overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Foxmountain. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.foxmountain.nl, worden bij iedere offerte meegezonden en worden op verzoek gratis toegezonden;
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Foxmountain en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Foxmountain;
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Foxmountain niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Foxmountain is bevestigd;
1.5. De gedrag - en beroepsregels van Foxmountain maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren;
1.6. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan de Foxmountain ter kennis heeft gebracht en Foxmountain alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;

Artikel 2. AANBIEDINGEN / OFFERTE

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Foxmountain desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
2.2. In prijsbladen, internet, offertes en andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, afmetingen, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Foxmountain niet;
2.3. Foxmountain stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, regiewerk, opnames, editing, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. Foxmountain bepaalt deze uren in alle redelijkheid, echter deze zijn bij benadering, mits anders is overeengekomen;
2.4. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:
a. Op basis van een vast bedrag (fee): Het verrichten van een dienst tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies;
b. Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en overige kosten;
2.5. De offerte dient door de wederpartij te worden ondertekend en te worden geretourneerd naar Foxmountain. Wanneer de offerte niet is ondertekend gaat Foxmountain er vanuit dat de offerte verwoord wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;
2.6. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen;
2.7. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Foxmountain zelf, dan wel in zijn opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van Foxmountain. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan Foxmountain naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Foxmountain gedaan verzoek franco aan haar te worden retour gezonden;
2.8. Indien een opdracht uitblijft, heeft Foxmountain het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar offerte gestalte te geven bij opdrachtgever in rekening te brengen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan ontwerp- en calculatiekosten, tekenkosten, programmeurkosten en administratiekosten;

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen doordat Foxmountain uitvoering geeft aan het mondelinge, schriftelijke en/of elektronisch gedaan verzoek tot het verrichten van een dienst dan wel de opdracht schriftelijk is bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen, waar onder andere is te verstaan de inkoop van de materialen voor de betreffende order c.q. opstarten van de productie daarvoor. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.1 kunnen worden verricht. De inhoud van de overeenkomst wordt alsdan bepaald door de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden;
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de productie de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de offerte zijn opgenomen, dan worden deze extra uren op basis van een vast uurtarief - naast het in de offerte afgesproken factuurbedrag - in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht - van welke aard dan ook - moeten schriftelijk door Foxmountain bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen oplevertermijn c.q. levertijd van de productie komt door de wijziging te vervallen;
3.3. De inhoud van de productie is bij benadering tijdens de acceptatie medegedeeld maar blijft afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Foxmountain behoudt zich nadrukkelijk alle rechten voor tussentijdse wijzigingen aan te brengen in de regie van de productie. Foxmountain bepaalt de wijze waarop een productie wordt vormgegeven en uitgevoerd;
3.4. Bij een gedeelde productie kunnen aanvullende voorwaarden gelden met betrekking tot onder andere de aanlevering, draaitijden en montage. Deze aanvullende voorwaarden blijken uit de offerte;

Artikel 4. PRIJZEN

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Foxmountain in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het totstandkomen van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief reis- en verblijfkosten en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
4.2. Het factuurbedrag wordt verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag. Het percentage van deze toeslag wordt in onze offertes, prijslijsten e.d. vermeld. Bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum behoeft deze toeslag niet te worden betaald.
4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Foxmountain gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;
4.4. Wederpartij is verantwoordelijk voor het afdragen van auteurskosten voor de muziek die in een productie wordt gebruikt. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door de auteursrechtenorganisatie.
4.5. Kosten van o.a. een “voice over”, sounddesign, cameraman en illustrator komen voor rekening van de wederpartij en worden toegevoegd aan de eindfactuur;
eindfactuur..

Artikel 5. BETALING

5.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur.
5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
5.3. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is Foxmountain alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
5.4. Alle door Foxmountain gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.
5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders;
5.6. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.


Artikel 6. ANNULERING

6.1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de productie, zijn alle door Foxmountain ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Foxmountain ten gevolge van de annulering geleden schade;
6.2. Indien de werkzaamheden of zaken al tot stand zijn gebracht en persoonlijk van aard zijn of door hun aard niet kunnen worden geannuleerd zoals audio- en video-opnamen, softwareprogrammatuur gerelateerde producties, wordt 100 % van de overeengekomen hoofdsom in rekening gebracht;

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is Foxmountain dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;
7.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke: - er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Foxmountain kan worden toegerekend;
- wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Foxmountain tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
- wederpartij Foxmountain niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. Foxmountain zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap;
8.2. Foxmountain is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Foxmountain;
8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het Foxmountain aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het Foxmountain worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het Foxmountain zijn verstrekt, heeft het Foxmountain het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;
8.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Foxmountain de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
8.5. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Foxmountain, al dan niet in naam van de wederpartij, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de wederpartij op verzoek van Foxmountain zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen;

Artikel 9. RECLAME

9.1. Reclame is niet mogelijk indien:
- de geleverde zaken/montage/productie een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
- de geleverde zaken/montage/productie voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Foxmountain op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Foxmountain;
- wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Foxmountain (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
- zonder schriftelijke toestemming van Foxmountain door derden reparaties of andere werkzaamheden aan de zaken/montage/productie zijn verricht;
9.2. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen tien dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door Foxmountain gegrond wordt bevonden, zal Foxmountain naar zijn keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;
9.3. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;
9.4. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen;

Artikel 10. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

10.1. Foxmountain is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de hem toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
- wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
- wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement van wederpartij wordt aangevraagd dan wel het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
- een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
10.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Foxmountain passende zekerheid heeft gesteld;

Artikel 11. (INTELECTUEEL) EIGENDOM EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Foxmountain aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken of producties en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten;
11.2. Foxmountain behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door hem geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Foxmountain ter zake rechthebbende is;
11.3. Het eigendom van door Foxmountain verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Foxmountain, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Foxmountain hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Foxmountain gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke (schade) vergoeding in rekening te brengen;
11.4. Foxmountain behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht;
11.5. Een Foxmountain productie mag niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend door Foxmountain;
11.6. De wederpartij is zonder de schriftelijke toestemming van Foxmountain niet gerechtigd de productie ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Foxmountain recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Foxmountain een vergoeding voor de daadwerkelijke schade te vergoeden;
11.7. Foxmountain is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die in overeenstemming met het vorige lid van dit artikel zijn eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Foxmountain voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden;
11.8. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Foxmountain te leveren. Hij is eveneens verplicht Foxmountain op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Foxmountain om dit pandrecht tot stand te brengen;

Artikel 12. GEBRUIK EN LICENTIE

12.1. Wanneer de wederpartij volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Foxmountain, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van de productie voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging in overeenstemming met de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de productie, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Foxmountain bekend te zijn gemaakt;
12.2. Het is de wederpartij niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de wederpartij verstrekte licentie komt te vervallen:
a. vanaf het moment dat de wederpartij zijn (betaling) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de wederpartij in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid;
12.3. Foxmountain heeft met inachtneming van de belangen van de wederpartij, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie tenzij schriftelijk anders overeengekomen;

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. Foxmountain is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Foxmountain of leidinggevende ondergeschikten;
13.2. Foxmountain evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld;
13.3. Foxmountain aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
13.4. De aansprakelijkheid van Foxmountain voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Foxmountain in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
13.5. Wederpartij dient Foxmountain altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
13.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Foxmountain aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Foxmountain toegerekend kunnen worden;
- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
13.7. Foxmountain is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

Artikel 14. OVERMACHT

14.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Foxmountain, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Foxmountain kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabriek- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Foxmountain ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
14.2. Overmacht geeft Foxmountain het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden;

Artikel 15. BUITENGEBRUIKSTELLING

15.1. Foxmountain heeft het recht een productie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de wederpartij ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Foxmountain niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Foxmountain zal de wederpartij vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Foxmountain kan worden verlangd;
15.2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan;
15.3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien de wederpartij binnen een door Foxmountain gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen;

Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

17.1. De vestigingsplaats van Foxmountain is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Foxmountain moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
17.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Foxmountain is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
17.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Foxmountain gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;
17.4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant;