Algemene

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 1.1 juli 2015

Artikel 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Foxmountain gesloten overeenkomsten.

1.2 Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

1.3 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Foxmountain een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Foxmountain eerst nadat deze schriftelijk door Foxmountain zijn bevestigd.

Artikel 2 De uitvoering van de overeenkomst in project vorm

2.1 Uitvoeren opdracht

Foxmountain zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Foxmountain de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden via email, telefoon of Clientwatch

2.1.1 Contactpersoon

Voor iedere opdracht wijst de opdrachtgever één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen Foxmountain en de opdrachtgever verloopt via deze persoon. De contactpersoon heeft de verantwoordelijkheid om uit naam van de opdrachtgever te handelen.

2.1.2 Project

Foxmountain werkt met een 3-versiemethode. Versie 1 concept Er wordt een schets, storyboard, script of voorbeelden gegeven voor het project. Hierin worden zoveel mogelijk details weergegeven. Versie 2 test versie Er wordt een testversie gemaakt ook wel ‘Hardware render’ genoemd van elke mogelijke scene. De opdrachtgever geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes en mogelijke veranderingen. Versie 3: final Foxmountain past het project n.a.v. de feedback en veranderingen aan. Het project is afgerond. Als er na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan kan dit als meerwerk in rekening worden gebracht.

2.2 Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Foxmountain mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers

Indien Foxmountain op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Foxmountain namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

2.4 Gebruik toeleveranciers

Indien niet anders is afgesproken, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Foxmountain voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht Foxmountain volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemenevoorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

2.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypen of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Foxmountain dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6 Termijn van levering

Een door Foxmountain opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Foxmountain is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de opdracht van Foxmountain.

2.8 Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Foxmountain worden meegedeeld.

Artikel 3 Rechten van intellectueel eigendom en eigendomsrechten

3.1 Rechthebbende

Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele en/of industriële eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht, het portretrecht, het tekeningrecht en het auteursrecht toe aan Foxmountain. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Foxmountain daartoe bevoegd.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, en merk-, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3 Naamsvermelding

Tenzij het werk daar zich niet voor leent, is Foxmountain te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Foxmountain in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.4 Muziekrechten

Als gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek moeten muziekrechten worden betaald aan stichting Buma Stemra. Foxmountain kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven van de stichting BUMA/STEMRA. Daarnaast is het mogelijk om royalty free muziek te kopen. Hiermee wordt met een helder, eenmalig bedrag alle muziekrechten betaald.

3.5 Auteursrecht

In het kader van de opdracht door Foxmountain tot stand gebrachte werktekeningen, prototypen, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, films, animaties, elektronische bestanden of andere materialen, vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur.

3.6 Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendom van Foxmountain zoals, workflow, Work in Progresses (WIP), templates, designs, formulieren, setups, camera instellingen, render instellingen, belichting en project documenten zijn intellect eigendom van Foxmountain en worden alleen in uiterste gevallen beschikbaar gesteld maar blijven te allen tijde eigendom van Foxmountain. De opdrachtgever heeft geen recht op afgifte daarvan.

3.7 Copyright

Tenzij anders overeengekomen, blijft het copyright (het recht om kopieën te maken) bij Foxmountain. Een opdrachtgever dient toestemming te vragen aan Foxmountain om meer kopieën van een videoproductie te maken. Copyright is wel verhandelbaar. Klanten kunnen dus het recht kopen om zelf onbeperkt kopieën te maken. In geval van schending van het copyright is Foxmountain niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

3.8 Eigendomsvoorbehoud

De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekend niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.

Artikel 4 Gebruik en licentie

4.1 Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Foxmountain, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Foxmountain bekend te zijn gemaakt. 4.2 Ruimer gebruik De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Foxmountain niet gerechtigd het ontwerp te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van het ontwerp, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt Foxmountain, zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 227,-.

4.2.1 Beeldmateriaal (footage)

Tenzij anders afgesproken wordt beeldmateriaal niet zondermeer beschikbaar gesteld. Tegen een jaarlijkse vergoeding kan camera materiaal door Foxmountain worden opgeslagen op HDD, RAID HDD of DVD-ROM (DL). Foxmountain is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal door technisch toedoen. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan zal Foxmountain naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.

4.3 Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Foxmountain veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen.

4.4 Eigen promotie

Foxmountain heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

4.4.1 portfolio

Foxmountain heeft het recht om projecten te gebruiken als portfoliomateriaal tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven en ondertekend door beide partijen. Het publiceren gebeurt binnen redelijke termijn na het opleveren of publiceren van het project tenzij anders is aangegeven.

Artikel 5 Honorarium / tarieven

5.1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Foxmountain voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

5.2 Honorarium voor meerwerk

Indien Foxmountain door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde dan wel onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Foxmountain gehanteerde honorarium tarieven.

5.3 Accountantsonderzoek

Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever heeft Foxmountain na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen, zonder dat overigens Foxmountain enig recht verliest.

Artikel 6 Reis- en verblijfkosten

6.1 Reiskosten

De reiskostenvergoeding bedraagt 0,24 euro per gereden kilometer. Voor ritten langer dan twee uur bedraagt de reistijdvergoeding na het eerste uur, 25 euro per uur.

Artikel 7 Betaling

7.1 Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Foxmountain nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 3%. Alle door Foxmountain gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te lage betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien Foxmountain als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 75,-.

7.2 Periodieke betalingen

Foxmountain heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

7.3 Geen korting of compensatie

De opdrachtgever verricht de aan Foxmountain verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, indien en voor zoveel hij die aan Foxmountain heeft verstrekt.

7.4 Vervallen licentie

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 8 Opzegging en ontbinding overeenkomst

8.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt is hij jegens Foxmountain schadeplichtig.

8.2 Ontbinding overeenkomst door Foxmountain

Indien de overeenkomst door Foxmountain wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, is de opdrachtgever jegens Foxmountain schadeplichtig.

8.3 Schadevergoeding

De schadevergoeding als bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten: a. het per de datum van beëindiging te berekenen honorarium; b. de gemaakte kosten met betrekking tot de alsdan verrichte werkzaamheden; c. de kosten voortvloeiend uit de door Foxmountain op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden. Voorts is de opdrachtgever aan Foxmountain terzake van schadevergoeding verschuldigd 25% van het in totaal bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigde honoratium, voorzoveel enig deel daarvan niet reeds is begrepen in het hiervoor sub a genoemde honorarium.

8.4 Faillissement

Zowel Foxmountain als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij, in welk geval de artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 van overeenkomstige toepassing zijn.

8.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever vertrekte licentie te vervallen.

8.6 Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van Foxmountain bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van ten minste 1 maand.

Artikel 9 Garanties en vrijwaringen

9.1 Auteursrechthebbende

Foxmountain garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken

9.2. Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp

De opdrachtgever vrijwaart Foxmountain voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3. Verstrekte materialen en gegevens

De opdracht gever vrijwaart Foxmountain voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Aansprakelijkheid

Foxmountain kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. c. fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers. e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art.2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben

10.2 Beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Foxmountain, is de aansprakelijkheid van Foxmountain voor schade beperkt tot het bedrag van de offerte.

10.3 Verval van aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.4 Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van de door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Foxmountain niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

10.5. Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Foxmountain jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 11 Overige bepalingen

11.1 Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een Foxmountain gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming

11.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden , die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.3 Opschriften

De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

11.4 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Foxmountain en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Foxmountain en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement Den Bosch